Stel cookie voorkeur in

Samenwerking Zandhorst en Meerpaal

 

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in onze school Obs de Zandhorst in Breezand, in de hoop en verwachting dat onze school door een innovatief beleid de instroom op peil zou weten te houden.

De vernieuwing  is geslaagd, maar de instroom van nieuwe leerlingen stagneert; het dorp krimpt nog steeds en ook een aantal verhuizingen heeft niet bijgedragen aan de groei van het aantal leerlingen. Het voortbestaan van de school komt daarmee onder druk te staan.  

Het bestuur van stichting Surplus is er alles aan gelegen om onze school voort te laten bestaan in Breezand.  De afgelopen periode is onderzocht op welke manier het voortbestaan voor de komende jaren gegarandeerd kan worden. 

Verschillende opties en mogelijkheden zijn besproken en onderzocht. We zijn samen met team en MR tot de volgende conclusie gekomen:

 

We willen de ouders innovatief onderwijs blijven bieden, door de school in een fusie te koppelen aan een partnerschool die daar even sterk in is. Daarmee willen we zo lang mogelijk toekomstgericht onderwijs in Breezand behouden. We koppelen de Zandhorst daarom aan de Meerpaal in Anna Paulowna. Deze school geeft ook vernieuwend onderwijs. De visie en uitgangspunten liggen dicht bij elkaar en de scholen kunnen elkaar versterken. De Zandhorst wordt een dependance van Obs de Meerpaal.  

 

Als kleine school lopen wij een aantal risico’s op het gebied van de financiën, maar ook onderwijs inhoudelijk en op personeelsgebied.  In een grotere school zijn deze risico’s beter beheersbaar.  De te vormen fusieschool is van voldoende omvang en zal voldoende financiële reserves kennen. Daarnaast dragen de toegekende fusiemiddelen bij aan het leggen van een solide fundament, zowel op onderwijsinhoudelijk, personeels- als management gebied. Op deze manier willen we de continuïteit van het openbaar onderwijs in Breezand waarborgen.

 

Het personeel van beide scholen heeft positief gereageerd op deze ontwikkeling.

De MR is geïnformeerd. Zij stemmen in met het voornemen tot fusie.

 

 

Wat gaat er wel en niet veranderen

-   De leerlingen blijven op de locatie waar ze zitten.

-   De naam van de school blijft De Zandhorst.

-   In de loop van het schooljaar 2018-2019 werken we toe naar een gezamenlijke directie.

-   Samenwerking en scholing van de leerkrachten. samen kijken naar anders organiseren

-   Volgend jaar werken we met 4 groepen.