Zorg

Zorg

 Nieuwe leerlingen in hogere groepen

Voor oudere kinderen die tussentijds op school komen vinden wij het van belang dat zij eerst een ochtend of middag in de klas komen, zodat de overgang van de ene naar de andere school geleidelijk verloopt.

 

Kinderen met een rugzak

Dit onderwerp staat beschreven in bijlage 2.

 

Leerlingdossier

In het leerlingdossier bewaren wij informatie over de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerlingen. Het dossier bestaat uit twee delen. Te weten de leerlingadministratie en het leerlingdossier.

De leerlingadministratie bevat persoonsgegevens. Hiervoor is een bewaartermijn vastgesteld van vijf jaar.

 

 

Het leerlingdossier bevat rapporten, toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken met ouders en afspraken die er over de leerling gemaakt zijn. De bewaartermijn van deze gegevens is gesteld op twee jaar na het verlaten van de school, met uitzondering van kinderen die zijn doorverwezen naar een school voor Speciaal Onderwijs. Dan is de bewaartermijn drie jaar.

Gegevens uit het dossier mogen pas na toestemming van de ouders aan derden verstrekt worden. Ouders mogen het dossier altijd inzien. Ouders hebben het recht op verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen of op een andere manier zorgen dat onjuiste gegevens niet langer gebruikt worden. De school heeft alleen de verplichting om dit ook daadwerkelijk te doen als er sprake is van feitelijk onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens.

 

Vorderingen van de kinderen

In oktober of november wordt er een contactmoment georganiseerd voor de ouders. Er wordt door de leerkrachten verteld over de vorderingen tijdens de eerste weken van het schooljaar. In februari verschijnt het eerste rapport over de vorderingen van uw kind. In juni verschijnt het tweede rapport. De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het eerste rapport worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Na het tweede rapport gebeurt dit op uitnodiging van de leerkracht of op aangeven van de ouders.

Deze gesprekken duren ongeveer 10 minuten.

Ook bestaat er altijd de mogelijkheid om een afspraak voor een gesprek na schooltijd te maken. Ook de leerkracht kan hiertoe het initiatief nemen.

In groep 1-2 vinden de gesprekken plaats op basis van het Ontwikkel Volg Model Jonge Kind (OVMJK). In dit digitale dossier staat de ontwikkeling van de kinderen vermeld.

Voor de hogere groepen geldt dat er niet alleen gesproken wordt over de ontwikkelingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, maar ook over resultaten van de CITO toetsen.

 

Huiswerk

Uitgangspunt is dat de kinderen leren op school. Vanaf groep 5 moet er soms thuis geleerd worden voor sommige toetsen. Het gaat hierbij voornamelijk om Aardrijkskunde, Geschiedenis en woordenschat.

 

Nakijken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun leerproces. Vanaf groep 5 kijken de kinderen zelf hun werk na. Zo wordt hen ook duidelijk of iets lukt of niet. Tijdens het maken van de lessen hoeven niet alle fouten te worden verbeterd, van belang is of het ze duidelijk is of iets lukt of niet. Na deze oefenfase volgt een dictee of toets. Deze worden door de leerkracht nagekeken en beoordeeld.