Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor?

 

Iedereen welkom

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
Bron: VOS/ABB
 
 
·          Wij willen zorgen voor een school waarin iedereen zich veilig voelt en waar men respectvol met elkaar omgaat.
·          Wij willen de talenten en capaciteiten van kinderen optimaal ontwikkelen. Dit bereiken wij door om te gaan met verschillen tussen kinderen en te differentiëren in de instructie aan kinderen.
·          Wij gebruiken afwisselende werkvormen en houden rekening met het feit dat er meerdere vormen van intelligentie zijn.
·          Wij willen een actieve rol in de gemeenschap spelen door contacten met de omgeving te onderhouden.
·          Wij gebruiken resultaten van de kinderen om ons onderwijs te analyseren en zo nodig bij te sturen.
 
De prestaties en het leren van kinderen worden door een aantal factoren beïnvloed. Deze factoren zijn te vinden op het niveau van de leerling, leerkracht en school. Hier kunt u lezen hoe wij dit op school vormgeven.
Rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen en te zorgen dat dit in het lesgeven tot uiting komt, vergroot de motivatie bij de leerlingen. Wij willen u als ouder op de hoogte houden van wat er op school gebeurt, om zo ook de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Wij werken hieraan door ouders, of een oudergeleding als de MR, te betrekken bij zowel het nemen van belangrijke beslissingen in het schoolbeleid, als bij de dagelijkse gang van zaken op de school.
Door te zorgen voor een veilige en nette omgeving wordt een gevoel van veiligheid gecreëerd voor de kinderen. Dit heeft een positief effect op de leerresultaten. Verder werken wij met een onderwijsprogramma dat zorgt dat kinderen voldoende tijd hebben om te leren. Dat houdt in dat de leerstof wordt behandeld in de tijd die daarvoor beschikbaar is. Zo lopen de kinderen niet de kans dat zij leerstof missen. Tevens is de wijze waarop leraren met elkaar en de kinderen omgaan van invloed. Wij zorgen daarom voor een respectvolle omgang met elkaar. De scholing van het team en de manier waarop wij die scholing in de klas brengen zorgt voor een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod. Er is daarmee een vloeiend verloop van groep 1 tot en met groep 8.
Ook de individuele leerkracht is van belang bij het leren van kinderen. Kinderen leren het beste als de leerkracht de stof aanbiedt volgens een specifieke manier van uitleg, deze instructiewijze hanteren wij op school. Het team volgt scholing om tegemoet te komen aan de verschillende manieren waarop kinderen leren. Het gaat er hierbij onder andere om de leerstof niet alleen mondeling aan te bieden, maar ook op andere wijzen. Ook het samenwerkend leren neemt hier een belangrijke plaats in.
 
Om dit te kunnen bereiken hebben wij bovenstaande uitgangspunten uitgewerkt in onze visie op onderwijs. Deze vormen de basis voor het onderwijs op de Zandhorst.
Wederzijds respect
De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.
Bron: VOS/ABB
 
Om een school te zijn met een veilige en nette omgeving zullen er (school)afspraken en procedures moeten zijn. Zo kunnen wij op een prettige manier met elkaar, ouders, leerlingen en team, omgaan.
Wij vinden het van groot belang dat kinderen elkaar accepteren en met respect met elkaar omgaan. Dit op een juiste wijze aanleren gebeurt tijdens de dagelijkse gang van zaken, maar ook tijdens de lessen Kanjertraining (groep 1-6) en Marietje Kessels (groep 7-8). Kinderen leren hier eenvoudige handvatten om op een goede manier met elkaar om te gaan en ook voor zichzelf op te komen. Ook de leerkrachten hebben hierin een rol. Kinderen die ongepast gedrag laten zien zullen door ons daarop worden aangesproken. Onze school kent ook een pestprotocol, waarin afspraken rondom het voorkomen van pestgedrag zijn opgenomen.
 
Met betrekking tot regels en afspraken liggen de volgende regelingen en afspraken bij de schoolleiding ter inzage:
·          Pestprotocol
·          Regeling toelating, schorsing & verwijdering
·          Klachtenregeling
·          Schoolveiligheidsplan
·          Gedragscode gebruik elektronische communicatiemiddelen