Ouders

Ouders

 

Van en voor de samenleving

De openbare school is van en voor de samenleving en betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en stemt af met externe betrokkenen en belanghebbenden.

Bron: VOS/ABB

Wij hechten belang aan een goed contact en een goede samenwerking met ouders. Het is voor de kinderen goed als de ouders weten wat er op school gebeurt en daar thuis met hun kind over praten. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen in de privésfeer op de hoogte houdt. De invloed op het kind kan groot zijn en zo kunnen wij hierop anticiperen.

 

Ouders zijn altijd welkom op school. Het gaat immers om uw kind. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht. Wij vinden het prettig om goed contact met de ouders te hebben. Maar een goed contact komt van twee kanten. Ouders moeten contact opnemen met de school als er iets is. Ouders kunnen erop rekenen dat wij dat andersom ook zullen doen.

 

Hulp van ouders

Voor excursies, schoolreisjes, sportdagen en andere activiteiten doen wij regelmatig een beroep op ouders of verzorgers. Uiteraard zijn ook andere familieleden van harte welkom om te helpen. Wij zijn blij met de hulp die geboden wordt en de betrokkenheid die ouders tonen.

 

Portretrecht

Bij inschrijving op school heeft u als ouder de school toestemming verleend tot het maken van foto’s of video-opnamen tijdens schoolactiviteiten en/of onder schooltijd van uw kind(eren). Het betreft het gebruik van foto’s en video bij informatiemiddelen van de school en voor de website. Verder kunnen foto’s ook voor andere uitingen worden gebruikt.

 

Sponsoring

In beginsel zijn wij terughoudend als het om sponsoring gaat. We bewaren graag onze onafhankelijkheid. Eventueel gebruik van een sponsor wordt door het team per geval beoordeeld.

 

Informatievoorziening

Via de website kunt u zich aanmelden voor de mailinglijst. Berichten vanuit de leerkrachten worden zoveel mogelijk op deze wijze verspreid. Verder kunt u berichten van scholen volgen via Twitter en Facebook. Maandelijks verschijnt de maandbrief met daarin actuele informatie rond school. Deze maandbrieven zijn altijd terug te lezen via de website (www.obsdezandhorst.nl -> maandbrief). Verder is op de site de agenda te vinden. Hier zijn de komende activiteiten en vrije dagen te lezen. Ook zijn op de site foto’s te zien van activiteiten op school.

Op de prikborden bij de kapstokken voor de onderbouw en bovenbouw kunnen groepspecifieke zaken vermeld worden en is ook informatie te lezen van derden.

Jaarlijks verschijnt het jaarverslag van school. In dit verslag zijn onder andere de ontwikkelingen die de school heeft ingezet te lezen. Het jaarverslag ligt op school ter inzage.

 

Klachtenregeling

Wij proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. Het kan echter zijn dat dit uiteindelijk niet tot een bevredigende oplossing leidt. In bijlage 5 kunt u lezen hoe het geschil dan verder afgehandeld kan worden.

 

Aansprakelijkheid van de school

In bijlage 7 van de schoolgids kunt u lezen hoe de aansprakelijkheid van de school is geregeld. Klik evt. hier.

 

Verlofaanvragen

Alle scholen dienen zich te houden aan bepaalde (wettelijke) regels en afspraken. Dit geldt ook in het geval van het aanvragen van verlof of vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om. De regels omtrent extra verlof voor gewichtige omstandigheden, godsdienstige verplichtingen of verlof buiten de schoolvakantie kunt u nalezen in bijlage 6.

 

Toelating, schorsing en verwijdering

Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden. Ouders zijn vrij in de keuze van de basisschool. Een uitgebreide beschrijving rondom toelating, schorsing en verwijdering vindt u in bijlage 3.

 

Vragen over onderwijs

Er bestaan enkele algemene informatiepunten voor het onderwijs. Ouders kunnen gratis informatie en advies vragen via telefoonnummer 0800 - 5010 of kijken op www.50tien.nl voor het basisonderwijs en 0800 8051 voor het ministerie.