Aanbod vanaf groep 3

Aanbod vanaf groep 3

Tijdens het lesgeven werken wij zoveel mogelijk op drie niveaus. Hiermee komen wij tegemoet aan de individuele behoeften van de kinderen. Er is een groep kinderen die weinig tot geen instructie, uitleg, nodig hebben, een tweede groep die behoefte heeft aan langere uitleg en een laatste groep kinderen die het grootste deel van de les onder leiding van de leerkracht doet. Deze drie groepen kunnen wat betreft de indeling van de kinderen per vak verschillen.

Door de onderwijsbegeleidingsdienst (OBD-NW) zijn instrumenten aangereikt aan de leerkrachten om de instructie te verbeteren. Dit noemen wij: aan de slag volgens Brein Fijn leren.

 

Inlooptijd

Ook in de groepen 3 tot en met 8 is er een inlooptijd.

De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang van de lessen open. De kinderen kunnen op dat moment naar binnen. Tijdens de inloop zijn de leerkrachten in de klas. Zo heeft u de mogelijkheid om mededelingen te doen of een korte vraag te stellen.

Om 8.30 beginnen alle lessen, het is de bedoeling dat alle ouders dan de klas hebben verlaten.

 

Nederlandse taal en Engels

Voor de vakken taal en spelling gebruiken wij methoden die zijn vormgegeven volgens de nieuwste inzichten over het geven van instructie. Er wordt, net als in de andere vakken, les gegeven op drie niveaus.

 

Om de kinderen een goede en snelle leesstart te laten maken hebben wij in 2010 de werkwijze Vernieuwd Niveau Lezen (VNL) ingevoerd. Alle kinderen beginnen de ochtend met 15 minuten stillezen in aantrekkelijke en nieuwe boeken op hun eigen niveau. Tijdens dit kwartier heeft de leerkracht de tijd om individuele kinderen te begeleiden en de voortgang in de gaten te houden. Tot en met groep 6 wordt er ook in de middag begonnen met een kwartier lezen. Kinderen die meer moeite hebben met lezen worden dan extra begeleid met een aparte methode. Onderdeel van VNL is ook de boekpromo. Kinderen laten elkaar op een leuke wijze kennis maken met boeken die zij hebben gelezen. Jaarlijks worden de leesboeken aangevuld met nieuwe exemplaren. Oude of kapotte boeken worden vervangen.

 

Het leren begrijpen van teksten is een belangrijk onderdeel in het onderwijs en het verdere leven. Om dit zo goed mogelijk aan te leren hebben wij een methode Begrijpend Lezen, Nieuwsbegrip die goed aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen wekelijks een nieuwe tekst. Het onderwerp is steeds een actualiteit uit het nieuws.

In groep 7-8 komt Engels als taal erbij. De nadruk ligt hierbij vooral op het spreken. Kinderen leren zich uit te drukken in het Engels voor alledaagse zaken.

 

Rekenen

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 maken wij gebruik van een nieuwe methode rekenen, ´Wereld in getallen´ in groep 3 tm 8.

Inzicht speelt een belangrijke rol bij de wijze waarop de kinderen leren rekenen. Daarnaast wordt er veel geoefend met de verworven vaardigheden. Het kunnen toepassen van het rekenen in de dagelijkse praktijk is ook een belangrijk uitgangspunt.

Ook bij het rekenen gebruiken we dus de nieuwste inzichten op het gebied van het aanleren van de rekenkundige vaardigheden.

 

Wereldoriëntatie

Hieronder vallen de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis. Wij gebruiken de methode 'De blauwe planeet' en de methode 'Speurtocht'. 'Aardrijkskunde begint vanaf groep 5 met de eigen (nabije) omgeving. In de jaren daarna wordt het verder uitgebreid naar Nederland, Europa en de wereld.

De vaderlandse geschiedenis is opgedeeld in 10 perioden (tijdvakken). Elk tijdvak wordt in de schoolperiode twee maal behandeld.

 

Schrijven

Het schrijven vraagt de nodige motorische vaardigheid. De basis wordt gelegd in groep 1-2 met voorbereidende oefeningen. In groep 3 leren de kinderen alle letters. Wij werken met blokschrift, losse letters, tot en met groep 4. De hogere groepen schrijven aan elkaar. De komende jaren gaan ook deze groepen met blokschrift schrijven.

 

Verkeer

Ook de verkeerslessen komen op school aan bod. Door gebruik te maken van verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland zorgen we ervoor dat wij altijd werken met de meest recente verkeersregels.

Om het jaar doen de groepen 7 en 8 mee aan het theoretisch en praktijk verkeersexamen.

 

ICT

In de samenleving is de digitale wereld niet meer weg te denken. Het is een belangrijke bron voor communicatie geworden. Daarom willen wij kinderen ook toerusten met de vaardigheden die daarbij van belang zijn. Zowel in gebruik als in omgangsvormen. Verder is de computer een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs aan kinderen. Wij gebruiken programma’s als ondersteuning en begeleiding bij taal, spelling, lezen en rekenen.

 

Bewegingsonderwijs

Niet alleen de cognitieve (leer) vakken zijn belangrijk, wij vinden het ook belangrijk dat kinderen voldoende bewegen. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in de inpandige gymzaal. Na afloop van de les douchen de kinderen. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op een juiste wijze sociaal goed kunnen functioneren is de basis voor een prettige en veilige leeromgeving op school. Ook in de samenleving is het van belang dat kinderen sociaal vaardig zijn. Het gebruik van goede omgangsvormen, het kunnen oplossen van conflicten en tolerant zijn, zijn belangrijke waarden. Om dit mogelijk te maken gebruiken wij het programma Kanjertraining vanaf groep 1 t/m 8. In groep 7 en 8 wordt er ook gebruik gemaakt van het project Marietje Kessels

 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na.


•Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
•Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
•Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
•Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
•Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
•Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

 

 https://www.obsdezandhorst.nl/De-groepen/Groep-7-8/Kanjer-training

 
Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Bron: VOS/ABB

 

Muziek

Ook muziek is een belangrijk onderwerp in de ontwikkeling van kinderen. Het vak heeft daarom ook een plek binnen het onderwijs op school.

 

Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Indien voldoende ouders dit wensen stelt de school leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Voor die leerlingen die dit onderwijs niet volgen voorziet de school op dat moment in andere onderwijsactiviteiten.’

 

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt de gelegenheid om levensbeschouwelijke vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.